Vodní nádrž a polní cesta, Koloveč

Přihlašovatel:
Státní pozemkový úřad 

Projektant:  
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Zhotovitel:   
PROMO REAL GROUP s.r.o. 

Investor:       
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Spolufinancováno pomocí EU z dotace Národního plánu obnovy

Anotace:

Stavba vzešla z institutu pozemkových úprav a plánu společných zařízení. Účelem vodní nádrže VN1 je posílení retence a akumulace toliko potřebné vody v krajině, podpora a zvyšování biodiverzity a vytvoření základních a vodohospodářských funkcí vodní nádrže. Nová vodní plocha se po svém zapojení stane mimo jiné hnízdištěm mnoha ptačích druhů a obojživelníků. Opatření jako takové zvýší retenční schopnost krajiny a vytvoří vodní biotop se stojatou vodou. Dojde ke zvýšení ekologické stability celého řešeného území. Doprovodná polní cesta navazuje na silnici III. třídy č. 18316. Primárně slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a zároveň jako přístupová cesta k vodní nádrži.