Protipovodňové opatření Těchlovice u Stříbra

Přihlašovatel:          
Státní pozemkový úřad

Projektanti:              
Pontex, spol. s r.o. a Geo Vision s.r.o.

Zhotovitel:               
COLAS CZ, a.s.

Investor:                   
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Anotace:

Protipovodňové opatření bylo navrženo jako ochrana před přívalovými povodněmi na Těchlovickém potoce ve městě Stříbro dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (PSZ KoPÚ) v k.ú. Těchlovice u Stříbra a k.ú. Stříbro, přesněji v jižní části obce Těchlovice směrem ke Stříbru. V době srážek docházelo díky toku Těchlovického potoka k opakovaným záplavám zahrádkářských kolonií a severní části města Stříbro. V rámci realizace plánu společných zařízení vznikl soubor 8 stavebních objektů: odtrubněním a rozvlněním toku došlo k revitalizaci Těchlovického potoka, vznikly dvě polní cesty s doprovodnou zelení sloužící k zpřístupnění pozemků, retenční průtočná nádrž, jejímž úkolem je zadržení přívalových odtoků srážkových vod, suchý poldr, dva lokální biokoridory a lokální biocentrum. Na zatravněných pozemcích v okolí vodní nádrže, cest a v rámci biokoridorů a biocentra bylo vysázeno 31 druhů dřevin a keřů v celkovém počtu 2955 ks stromů. Nově upravená lokalita plní i funkci krajinotvornou, estetickou a rekreační a velmi brzy se stala vyhledávaným cílem pro místní obyvatele. Soubor staveb plní funkci nejen protipovodňovou, ale i vodohospodářskou, ekologickou a estetickou.