Požární zbrojnice Letiny

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za originální kompozici netradičně pojatých hmot stavby, která v centru obce zaplňuje urbanisticky nevhodnou proluku po demolici a rozšíření silnice II/117. Porota oceňuje hmotové řešení požární zbrojnice, které přes zdánlivě tvarovou složitost zachovává plnou funkčnost, pro kterou je stavba určena, a zároveň přirozeně zaceluje proluku v jinak kompaktně zastavěném centru obce Letiny.

Přihlašovatel:                                              
obec Letiny

Autor architektonického návrhu:            
Ing. arch. Radek Dragoun
Spolupráce:                                                 
Ing. Jakub Chvojka

Projektant:                                                  
Ing. arch. Radek Dragoun
Spolupráce:                                                 
David Fořt                                                                                     

Zhotovitel:                                                   
S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.

Investor:                                                      
obec Letiny

Stavba byla z části financována z Dotace Ministerstva vnitra, program „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a z Dotace Plzeňského kraje. Převážně byla hrazena z prostředků obce Letiny.

Anotace stavby:

Požární zbrojnice patří do jádra každé obce. Cílem záměru bylo zacelit proluku po demolici původní fary a po rozšíření silnice II/117 procházející obcí Letiny. Terén svým obloukovým půdorysem a výrazným převýšením definoval tvar a uspořádání nové hmoty. Nižší část zahrnuje zázemí, klubovnu, sociální zázemí a technickou místnost, vyšší část obsahuje dvě podélná parkovací stání pro hasičské vozy, místo pro mytí a údržbu. Díky tomuto rozdělení stavba ustupuje a nepůsobí negativně při pohledech s kostelem sv. Prokopa, stavba odpovídá svým členěním opěrným zídkám na kostelním hřbitově a doplňuje okolní obytná stavení.