Podmínky soutěže 2015

Podmínky soutěže je možné stáhnout zde

Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obcí architektů vypisují pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a primátora statutárního města Plzeň

13. ročník veřejné soutěže
STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

I. Preambule:

a) Soutěž si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až po řemeslný detail.
b) Soutěž je určena pro stavby realizované na území Plzeňského kraje bez ohledu na místo registrace realizátorských subjektů.
c) Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech kategorií uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015.

II. Soutěžní kategorie

A. Novostavby budov
B. Rekonstrukce budov
C. Stavby pro bydlení
D. Dopravní a inženýrské stavby
E. Sportovní a volnočasové stavby
F. Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)


III. Porota


Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje sedmičlenná odborná nezávislá porota, jmenovaná na návrh vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže.
Členové poroty:
Ing. Ján Kapošváry – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR;
Ing. akad. arch. Jiří Klokočka – člen mimo PK;
Ing. arch. Miloslav Michalec – Plzeňský kraj;
Ing. arch. Edita Míková – Město Plzeň;
Ing. arch. Jan Soukup – Obec architektů;
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. – ČKAIT;
Ing. arch. Jiří Zábran – autor vítězné stavby v loňské soutěži.

IV. Hodnocení

a) Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
• architektonický výraz stavby a její začlenění do prostředí
• celkové prostorové a funkční řešení díla od koncepce po detail
• kvalita provedení stavby, náročnost řešení, koordinace a zvládnutí detailů
• další přínos stavby (technická invence zejména v kategorii D, mimořádnost řešení, veřejná prospěšnost apod.)
b) Průběh hodnocení přihlášených soutěžních staveb porotou bude zveřejněn na internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz. U všech přihlášených stavebních děl bude uveden název stavby, její autor, projektant, zhotovitel a investor; dále 3 prezentační fotografie a stručná anotace stavby.
c) Porota provede hodnocení staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015. Nominace budou poskytnuty v předstihu médiím a budou zveřejněny na internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz vč. nominačního hodnocení poroty.
d) Titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015 může obdržet na základě písemného zdůvodnění poroty v každé kategorii pouze jedna stavba z nominovaných. Porota má právo titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015 neudělit, případně může jiné nominované stavbě udělit ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ.
e) Vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015 se uskuteční na Slavnostním večeru soutěže dne 24. května 2016 v Měšťanské besedě v Plzni.
f) Výsledky soutěže budou po vyhlášení zveřejněny v médiích, na internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz a prostřednictvím panelové výstavy umístěné ve veřejně frekventovaných prostorách.

V. Ostatní

Nominace na titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015 je spojena s právem používat ji pro referenční, reklamní a propagační účely přihlašovatele.


VI. Přihlášení do soutěže

Soutěž je veřejně vyhlášena po tiskové konferenci dne 11. února 2016.
Přihlášku do soutěže může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník přihlašovaného stavebního díla, a to vždy se souhlasem jeho autora a vlastníka.

K přihlášení je třeba doložit:

1. Řádně vyplněná přihláška a doklad o zaplacení prezentačního poplatku.

2. Stručná anotace charakteristiky stavby v rozsahu cca tří řádek a tři vybrané a označené prezentační fotografie (rozměr nejméně 50x35 cm v rozlišení 300 dpi, formát jpg, pdf nebo tiff ) na CD pro představení stavby veřejnosti na internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz. Uvedené materiály se zároveň stanou podkladem pro přípravu panelové výstavy.

3. Základní údaje o stavebním tvůrčím týmu a o stavbě:
a) údaje o stavbě: - popis stavby, její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, lokalizaci (název, místo, stručnou charakteristiku), datum kolaudace stavby nebo datum uvedení do provozu, event. další podstatné údaje o stavbě se zdůrazněním, proč je tato stavba k soutěži přihlašována,
b) údaje o autorech architektonického návrhu a projektu realizovaného díla: jména autorů, kontaktní adresy (telefon, e-mail). Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných podkladů a zveřejněním na www.stavbarokuPK.cz , pro účely výstavy, v mediích a v dalších prezentacích a že podáním přihlášky neporušuje autorská a jiná práva třetích osob,
c) údaje o stavebním týmu: o dodavatelské firmě případně o kooperantech: název, IČ, DIČ, sídlo, poštovní adresa, statutární zástupce, kontaktní spojení vč. kontaktní osoby (telefon, e-mail), charakteristika činnosti firmy,
d) údaje o investorovi stavebního díla (zejména): název, sídlo, adresu, statutárního zástupce a kontaktní osobu (telefon, e-mail), údaj zda stavba byla zčásti či zcela hrazena z veřejných prostředků, údaje o uživateli stavby, je-li od investora odlišný,
e) jedná-li se o stavbu pořízenou z veřejných prostředků, doloží přihlašovatel prohlášení, že stavba byla realizována v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a že nevzešla z neregulérní soutěže o návrh.

4. Výkresová a fotografická dokumentace
Požadovaná dokumentace stavby musí obsahovat situaci, rozhodující půdorysy, (po případě i dokumentaci významných konstrukčních řešení, stavebních detailů, či další dokumentaci nezbytnou pro správné posouzení stavby).
Dále 8–20 ks fotografií, a to z exteriéru i interiéru, případně fotografie stavebních detailů na CD, v rozlišení pro tiskové účely 300 dpi, formát . jpg / . pdf.Dokumentace zůstává majetkem vypisovatelů s právem publicity.

VII. Prezentační poplatek


Prezentační poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla jedním přihlašovatelem činí 8 000 Kč + 21% DPH; v případě přihlášení stavby městem, obcí nebo neziskovou organizací je poplatek zvýhodněn sazbou 4 000 Kč + 21% DPH.

V případě dvou přihlašovatelů jednoho stavebního díla poplatek činí 6 000 Kč + 21% DPH za každou přihlášku; v případě tří a více přihlašovatelů jednoho stavebního díla poplatek činí 5 000 Kč + 21% DPH za každou přihlášku.

Tento poplatek musí být uhrazen ke dni uzávěrky přihlášek. Na základě přihlášky stavby do soutěže a uhrazení příslušného poplatku bude přihlašovateli zaslán daňový doklad o zaplacení prezentačního poplatku.

Prezentační poplatek je nákladovou položkou.

Termín uzávěrky přihlášek a dodání kompletní dokumentace do sekretariátu soutěže je 18. 3. 2016 do 15.00 hodin.

 

Sekretariát organizátora soutěže:
DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.
Dominikánská 3, 301 00 Plzeň
tel.: 378 035 400
e-mail: ingrid.havrankova@dominikcentrum.cz

 
 

Nahoru